Skip to main content

Het actuele beleidsplan

In het najaar van 2017 is, tijdens een strategie-bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze organisatie aanwezig waren, een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Op deze brainstorm is de basis gelegd voor het beleidsplan voor de komende jaren. De hoofdlijnen die hier met elkaar zijn besproken en vastgelegd vormen de basis van het beleidsplan voor de komende jaren, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

De hoofdlijnen zijn:

De stichting Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) wil de komende jaren de
volgende beleidsdoelstellingen realiseren:

Het verder professionaliseren van de zorg aan onze gasten, o.a. door:
het instellen van een multidisciplinair overleg tussen artsen,
verpleegkundigen en coördinatoren van vrijwilligers. Ook zal de
intakeprocedure opnieuw ingericht worden, met als belangrijkste doel het
voorkomen van onjuiste indicatie voor opname in het hospice.

Het onderzoeken van de mogelijkheden om regionaal te komen tot een
goed aanbod van respijtzorg, in nauwe samenwerking met zorginstellingen 
en de lokale overheden.

Het door-ontwikkelen van een scholingsprogramma voor vrijwilligers en
dit actueel houden. Dit met het doel dat nieuwe vrijwilligers, snel nadat
zij zijn begonnen, kunnen starten en goed op de hoogte zijn van actuele
zorgontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergroting van de vraag naar
palliatieve zorg voor mensen met dementie. De opzet is hiervoor ook
e-learning in te gaan zetten.

Verbetering van de inzet van vrijwilligers, door flexibilisering en
vergroting van de “pool” van vrijwilligers.

Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van uitbreiding van
het zorgaanbod, met het oog op (versterking van) de rol van het Hospice 
bij de veranderingen in de vraag naar palliatieve zorg in ons werkgebied.

Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitskader dat is
ontwikkeld door het ministerie van VWS.