Organisatie

 • Anja en Johanna
  Anja (links) en Johanna

  De coördinatoren Johanna Castrop en Anja van der Starre vormen de spil in de uitvoering van het werk in het hospice. Zij zorgen ervoor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd.

  Daarnaast zorgen zij voor:

  • de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers
  • het regelmatig organiseren van thema- en evaluatiebijeenkomsten
  • de organisatie van een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden

  Johanna is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag, Anja op dinsdag, donderdag en vrijdag.
  Beide coördinatoren zijn telefonisch bereikbaar: 030 2567990
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

   

 • Palliatieve zorg

  Alle zorg rond het levenseinde is erop gericht om het u en uw naasten zo prettig mogelijk te maken.
  In het hospice heeft u recht op de zorg die u thuis ook zou kunnen verkrijgen.
  Daarnaast bent u in het hospice nooit alleen; ons team is 24 uur per dag aanwezig.

  Ons voornaamste uitgangspunt is te kijken naar wat u kunt en wat u wenst. Een team van professionals en vrijwilligers waarborgt dit samen met uw eigen huisarts.
  Indien u ondersteuning wenst van andere externe hulpverleners behoort dit ook tot de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan een pastoraal medewerker, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, kunstzinnig therapeut etc.

  Lees meer over het zorgteam

 • Hospice Kromme Rijnstreek werkt met een team van geschoolde vrijwilligers onder leiding van de coördinatoren. Meer dan honderd vrijwilligers staan dagelijks klaar om hulp te bieden op velerlei gebied.
  Afhankelijk van hun interesse doen zij werk in de zorg, verzorgen ze maaltijden, onderhouden de gebouwen en de tuin, etc.etc.
  Wij prijzen ons gelukkig met het grote aantal mensen dat ons hospice laat functioneren en we proberen ook via deze website hen aan ons verbonden te houden.
  Daartoe is er een inlogmogelijkheid voor iedere vrijwilliger die toegang biedt tot specifieke informatie, afspraken, nieuwtjes, lieve berichtjes en verslagen van evenementen en belevenissen in tekst, beeld en geluid.

  Zo communiceren wij centraal en eenduidig alle zaken die voor een goede samenwerking van belang zijn.

  Lees meer over de vrijwilligers

 • is verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, exploitatie en instandhouding van het hospice.

  Bestuursleden SHKR:

  • Arie Jan (A.J.) van Winkelhoff, Voorzitter
  • Ildith (I) Hollander, Secretaris
  • Henk (H.) Boot, Penningmeester
  • Ria van den Broek, Medische zaken
  • Jan (J)  Laval, lid communicatie

  Bestuur

 • is eigenaar van het pand en stelt het ter beschikking aan het hospice. Daarnaast houdt de stichting  zich bezig met het bijeenbrengen van gelden nodig voor de oprichting, inrichting, exploitatie en instandhouding van het hospice. Ga voor meer informatie over donaties naar de pagina 'Steun ons'

  Het doel van de Stichting is onlangs vastgelegd in nieuwe statuten:

  1. De stichting heeft als doel:
   - het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek.
   - het onder eigen verantwoordelijkheid ter beschikking stellen van gelden aan bedoelde stichting en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
   Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt een algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  Bestuursleden SVHKR :

  • Freek (F. G.) Kuiper, voorzitter
  • Sarita Sewnarain, secretaris
  • Koos ( S.) Groenewold, penningmeester
  • Josje ( J.M.) van Dijk, bestuurslid projecten
  • Harrie (H.J.) van Donk, onderhoud gebouw
  • Fondsenwerving, vacature

  Vrienden

 • – heeft een controlerende taak op het functioneren van het hospice als zodanig en de beide stichtingen

  – leden van de Raad van Toezicht:

  • Gijs Kok, voorzitter
  • Anne Mieke Karsch
  • Ad Vos, voormalig voorzitter Stichting Vrienden van HKR

  RVT

 • Hospice Kromme Rijnstreek (hierna te noemen “organisatie”) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten, vrijwilligers, (gedetacheerd) personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

  In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van personeel en vrijwilligers verwerkt en bewaart.

  Lees de privacy overeenkomst

 • Doel van deze procedure is op een juiste wijze om te gaan met de gevolgen van een datalek. Aan de hand van een stappenplan wordt bepaald of er gemeld moet worden en hoe dit moet gebeuren. Deze procedure is bedoeld voor medewerkers van Hospice Kromme Rijnstreek, zodat zij op de hoogte zijn hoe te handelen ingeval van (vermoeden van) een datalek. 

  De organisatie heeft een protocol datalekken opgesteld, dat bekend gemaakt wordt aan alle personen binnen de organisatie die persoonsgegevens verwerken of inzage hebben in persoonsgegevens.

  Lees meer

   

 • – fungeert als adviesorgaan op diverse terreinen voor Hospice Kromme Rijnstreek

  – leden van het Comite van Aanbeveling

  • Dhr. R.P. Bleijenberg, Houten, directeur Blygold BV
  • Mr. J.G. de Boer, Zeist, oud-notaris te Houten
  • Mevr. W.A. van Echtelt-Mulder, Werkhoven, voormalig wethouder Gemeente Bunnik
  • Prof. dr. C.K. van der Ent, kinderlongarts UMC Utrecht
  • Dr. A. de Graeff, internist/oncoloog, UMC Utrecht
  • Mevr. Mr. Drs. M.J. Grapperhaus, Schalkwijk, raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Ds. K. de Jong, dominee Protestantse Gemeente Houten
  • Drs. F.A.C.M. Bal, Houten, voorzitter Nederlandse Rode Kruis afdeling Houten
  • Dr. H.W. Mauser, Houten, oud-neuroloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
  • Dhr. H.M. Ostendorp, voormalig burgemeester Gemeente Bunnik
  • Mevr. I.M. Staal-Sas, Maarssen, voormalig bestuurslid Helen Dowling Instituut
  • Mevr. Drs. A.M.G. Versteeg-van Asselen, Houten, oud-lid huisartsenzorg
  • Drs. J.G. Waterink, Nieuwegein, oud-lid Raad van Bestuur stichting Zorgspectrum
  • Drs. D. Wink, Houten, oud-radioloog Diakonessenhuis Utrecht

Het hospice geeft 24 uur per dag zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste dagen van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving zouden willen doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Kromme Rijnstreek een alternatief waar familie en vrienden gezamenlijk met huisarts, verzorging en deskundige vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig en familie en vrienden zijn altijd welkom. Gasten hoeven daarom niet in eenzaamheid te sterven. Er is weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.

 •  

  • In juni 2005 peilde het Rode Kruis Houten de behoefte aan een eigen hospice voor de Kromme Rijnstreek. Er werd een werkgroep in het leven geroepen, die het plan op haalbaarheid zou onderzoeken en die het voortouw zou nemen bij het initiëren en oprichten van een hospice.
  • Eind 2005 is de werkgroep met de leden Ria Mulders, Hanne Vos en Marianne Harterink zelfstandig verder gegaan en heeft na een periode van oriëntatie en onderzoek een projectplan geschreven.
  • In 2006 werd de werkgroep benaderd door Rotaryclub Houten, die op zoek was naar een meerjaren project. De klik ontstond, omdat ook binnen de werkgroep de behoefte groeide naar specifieke kennis.
  • In augustus 2006 werd de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek opgericht en twee maanden later de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek.
  • In september 2007 werd het ‘Comite van Aanbeveling’ geïnstalleerd en werd een convenant getekend met Zorgspectrum.
  • In december 2009 vindt de grondaankoop plaats van ruim 2.200 m² op de Kruisboog in Houten voor nieuwbouw van het hospice. 
  • De bouw is op 7 mei 2009 gegund aan  Bouwbedrijf Van Bekkum uit Houten.
  • Architect  Paul van Eyk van Architectenbureau Huub van der Zee in Houten heeft Hospice Kromme Rijnstreek ontworpen.
  • Op 4 juni 2010 wordt de eerste paal geslagen. De officiële handeling is verricht door mevrouw N.A. Teeuwen (wethouder van Houten), de heer H.M. Ostendorp (burgemeester van Bunnik, in de hoedanigheid van lid van het comité van aanbeveling) en de heer drs. G.J. Waterink MBA (lid Raad van Bestuur van Zorgspectrum).
  • Op 8 oktober 2010 wordt het hoogste punt van de bouw van Hospice Kromme Rijnstreek bereikt.
  • In 28 januari 2011  vindt de ceremoniële oplevering plaats van het nieuw gebouwde hospice. Projectleider Andre Kok krijgt symbolisch de sleutel overhandigd van de aannemer.
  • Op 10 maart 2011 wordt de officiële opening van Hospice Kromme Rijnstreek verricht door de staatssecretaris van VWS, mevrouw M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

  Opening Hospice Kromme Rijnstreek op 10 maart 2011  Bekijk de video

 • Het actuele beleidsplan

  In het najaar van 2017 is, tijdens een strategie-bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze organisatie aanwezig waren, een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Op deze brainstorm is de basis gelegd voor het beleidsplan voor de komende jaren. De hoofdlijnen die hier met elkaar zijn besproken en vastgelegd vormen de basis van het beleidsplan voor de komende jaren, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

  De hoofdlijnen zijn:

  De stichting Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) wil de komende jaren de
  volgende beleidsdoelstellingen realiseren:

  Het verder professionaliseren van de zorg aan onze gasten, o.a. door:
  het instellen van een multidisciplinair overleg tussen artsen,
  verpleegkundigen en coördinatoren van vrijwilligers. Ook zal de
  intakeprocedure opnieuw ingericht worden, met als belangrijkste doel het
  voorkomen van onjuiste indicatie voor opname in het hospice.

  Het onderzoeken van de mogelijkheden om regionaal te komen tot een
  goed aanbod van respijtzorg, in nauwe samenwerking met zorginstellingen
  en de lokale overheden.

  Het door-ontwikkelen van een scholingsprogramma voor vrijwilligers en
  dit actueel houden. Dit met het doel dat nieuwe vrijwilligers, snel nadat
  zij zijn begonnen, kunnen starten en goed op de hoogte zijn van actuele
  zorgontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergroting van de vraag naar
  palliatieve zorg voor mensen met dementie. De opzet is hiervoor ook
  e-learning in te gaan zetten.

  Verbetering van de inzet van vrijwilligers, door flexibilisering en
  vergroting van de “pool” van vrijwilligers.

  Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van uitbreiding van
  het zorgaanbod, met het oog op (versterking van) de rol van het Hospice
  bij de veranderingen in de vraag naar palliatieve zorg in ons werkgebied.

  Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitskader dat is
  ontwikkeld door het ministerie van VWS.

 • Onze Missie en Visie

  Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel alle mensen een wens. Maar er kunnen redenen zijn waardoor het thuis moeilijk wordt of onmogelijk. De stichting benadrukt in haar visie dat de omgeving veiligheid en geborgenheid moet bieden. Het streven is te komen tot een kleinschalige, intiem huiselijke sfeer waar ruimte is voor de eigenheid van iedere gast, de familie en betrokkenen. Het gaat om zorg op maat door een zorgvuldig afgestemde samenwerking tussen professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers.

   

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990