Web Analytics

OVEREENKOMST TOT VERBLIJF

  1. Stichting Hospice Kromme Rijnstreek, gevestigd aan de Handboog 8 (3994 AD) te Houten, vertegenwoordigd door de coördinator van het hospice, hierna te noemen “Hospice Kromme Rijnstreek”, en

  2. [invullen volledige naam, geboortedatum, GBA-adres, van de gast], hierna te noemen “de gast”

ZIJN HET HIERNA VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.
Hospice Kromme Rijnstreek biedt de gast met ingang van [invullen datum] een appartement aan voor verblijf in Hospice Kromme Rijnstreek.

Artikel 2.
De gast zal het appartement gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. Gast, familie en dierbaren zullen zich houden aan de huisregels van Hospice Kromme Rijnstreek en zullen geen zodanige hinder of overlast veroorzaken, dat het verblijf van de overige gasten daardoor onaangenaam wordt beïnvloed. Bezoekers van de gast zullen rekening houden met de visie, missie en doelstellingen van Hospice kromme Rijnstreek en zullen zich overeenkomstig gedragen. Een en ander op straffe van ontbinding van deze overeenkomst door het bestuur van Hospice Kromme Rijnstreek.

Artikel 3.
Hospice Kromme Rijnstreek staat er voor in dat bij ingebruikname het appartement en de overige voor gezamenlijk gebruik bestemde ruimten in goede staat verkeren en dat de daarin aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren.

Artikel 4.
Hospice Kromme Rijnstreek biedt de gast in het appartement de gelegenheid tot overnachting van zijn of haar familie of dierbaren, daarnaast kunnen zij in overleg mee lunchen of dineren. De volgende kosten zullen hiervoor in rekening gebracht worden:
· overnachting met ontbijt 7,50 euro p.p · lunch 3,50 euro p.p
· diner 7,50 euro p.p

Artikel 5.
Hospice Kromme Rijnstreek voorziet in de maaltijden en alle overige verzorging van de gast. Voor het verblijf, eten en drinken vraagt Hospice Kromme Rijnstreek aan de gast een vergoeding van 37,50 euro per dag incl. btw. De dagvergoeding mag echter geen belemmering zijn voor verblijf.

Artikel 6.
In bijzondere situaties, en in overleg met de coördinatoren, bestaat de mogelijkheid om als partner van de gast in te wonen en 24 uur per dag in het hospice te verblijven. Voor het verblijf, eten en drinken vraagt het Hospice Kromme Rijnstreek aan de partner een vergoeding van 27,50 euro per dag incl. btw.

Artikel 7.
Hospice Kromme Rijnstreek verzamelt of registreert over de gast alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een aangenaam en verantwoord verblijf, dan wel waartoe Hospice Kromme Rijnstreek bij of krachtens de wet is gehouden.

Artikel 8.
De gast, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde, heeft recht op inzage in de op de gast betrekking hebbende gegevens. De gast kan verbetering, aanvulling en voor zover de wet dit niet verbiedt verwijdering van de betrokken gegevens verlangen. De gast heeft recht op kennisgeving van het gebruik dat van deze gegevens gemaakt wordt.

Artikel 9.
Hospice Kromme Rijnstreek is gehouden onjuiste gegevens direct te verbeteren, alsmede die gegevens die het doel van de gegevensverzameling overschrijden, te verwijderen.

Artikel 10.
Hospice Kromme Rijnstreek is geen zorginstelling en levert zelf geen zorg.

Artikel 11.

  1. Tijdens het verblijf in het Hospice Kromme Rijnstreek wordt de verpleegkundige zorg verleend door een wijkverpleegkundige van Buurtzorg. De huisartsenzorg wordt verleend door de eigen huisarts van de gast. Indien de gast van buiten de directe regio komt, de zogenaamde “Buitengast”, dan is het verlenen van huisartsenzorg door de eigen huisarts in verband met de afstand niet meer mogelijk. De gast kan zich in dit geval inschrijven bij huisartsenpraktijk Odijk, de huisartsenzorg wordt verleend door enkele artsen met specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve geneeskunde. Iedere zorgverlener sluit een eigen geneeskundige behandelovereenkomst met de patiënt/gast (niet op papier, maar er is wel formeel sprake van een overeenkomst). Dit betekent dat er meerdere geneeskundige behandelovereenkomsten met verschillende zorgverleners naast elkaar kunnen bestaan.

  2. Buitengasten die een klacht willen indienen vanwege de medische behandeling, kunnen deze klacht indienen bij huisartsenprakijk Odijk. De klacht wordt afgewikkeld op grond van de klachtenregeling en met gebruik van de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk.

Artikel 12.
Een verzoek van de gast om euthanasie kan alleen worden gedaan aan de eigen huisarts of de behandelend arts, die zich zal houden aan de wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Indien de eigen huisarts of de behandelend arts niet bereid is tot medewerking aan euthanasie, is het de verantwoordelijkheid van de arts om samen te zoeken naar een voor de gast passende oplossing.

Artikel 13.
Hospice Kromme Rijnstreek vernietigt de verzamelde gegevens zodra naar haar oordeel de noodzaak voor het behoud daarvan is komen te vervallen, alsmede wanneer dit op grond van een bij of krachtens de wet gestelde regel wordt voorgeschreven.

Artikel 14.
De overeenkomst vangt aan op de dag waarop het appartement ter beschikking van de gast wordt gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van drie maanden op basis van een door de behandelend arts vastgestelde prognose en een indicatie voor Palliatief Terminale Thuiszorg.

Artikel 15.
Tijdens het verblijf kan blijken dat de situatie van de gast, en daarmee de levensverwachting van maximaal 3 maanden, opnieuw beoordeeld moet worden. In overleg met de behandelend arts en coördinator zal besproken en besloten worden of het verblijf in het Hospice Kromme Rijnstreek kan worden voortgezet of dat terug- of uitplaatsing nodig is. Het uiteindelijke besluit ligt bij het bestuur van Hospice Kromme Rijnstreek.

Artikel 16.
Hospice Kromme Rijnstreek behoudt zich het recht voor deze overeenkomst voortijdig te beëindigen in geval huisregels worden overtreden of gedrag van gast en naasten niet overeenstemt met de doelstelling van Hospice Kromme Rijnstreek.

Artikel 17.
De verplichting tot betaling ontstaat op het moment dat er een appartement ter beschikking van de gast wordt gesteld.

Artikel 18.
Na overlijden van de gast mag de overledene nog 24 uur in het appartement verblijven. De laatste verzorging wordt door de wijkverpleegkundige, desgewenst samen met naasten, verleend. Hiervoor wordt 90,75 euro aan kosten door Hospice Kromme Rijnstreek in rekening gebracht welke in de eindfactuur worden gedeclareerd.

Artikel 19.
Een gast mag maximaal 6 bezoekers gelijktijdig ontvangen. Indien meer bezoek gewenst, is dit mogelijk na overleg met de coördinatoren of aanwezige verpleegkundige. Uitgangspunt is dat er geen overlast voor andere gasten is.
Indien de gast aangeeft GEEN bezoek te willen ontvangen, zal dit verzoek gerespecteerd worden.

Artikel 20.
Hospice Kromme Rijnstreek aanvaardt geen verantwoording voor door de gast of zijn/haar bezoekers meegebrachte goederen.

Artikel 21.
Gasten die een klacht willen indienen vanwege de behandeling door het hospice, kunnen deze klacht indienen bij de coördinatoren van het hospice. De klacht wordt afgewikkeld op grond van de klachtenregeling zoals in gebruik bij het Hospice Kromme Rijnstreek.

Artikel 22.
De gast, wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde en Hospice Kromme Rijnstreek verklaren wederzijds de opgelegde verplichtingen van deze overeenkomst na te komen.

Artikel 23.
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur van stichting Hospice Kromme Rijnstreek.

 Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

De gast, wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde

------------------------ Voor deze:

Plaats: Datum:

Hospice Kromme Rijnstreek

------------------------- Voor deze:

Plaats: Datum:

Overeenkomst verblijf Hospice Kromme Rijnstreek, versie 2017-12-28

Download de tekst als pdf

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990